Säkerhetsräfflan

- Precisionsslipad och patenterad.
Marknadens enda gediget genomtestade metod för siktförbättring med hållfasthetsgaranti.

Säkerhetsräfflan - för säkerhet på sikt

Hur ofta irriterar du dig inte över att torkarbladen inte klarar av att hålla trafikfilm borta från vindrutan? Hur ofta fortsätter du att köra med dålig sikt och utsätter både dig och andra för en trafikfara? Säkerhetsräfflan hjälper dig att göra vindrutetorkarna på bilen effektiva - helt automatiskt. Säkerhetsräfflan gör att vindrutan rensar torkarbladen och torkarbladen gör i sin tur ren vindrutan.

rafflaPilen på bilden visar räfflans placering på rutan

Vilken är en bilförares viktigaste tillgång?

Det går att köra bil med de flesta handikapp men utan syn är det omöjligt och körning med dålig sikt kan vara direkt livsfarlig. Säkerhetsräfflan kan förvisso inte förbättra din syn men den förbättrar din sikt.

mattbild

Varför en ås i mitten på räfflan?

Åsen är avgörande för optimal funktion. Den gör att räfflan kan slipas till ett exakt och maximalt djup om 0,3 mm utan att rutans hållfasthet påverkas. Det fungerar ungefär som korrugerad plåt. En grundare räffla minskar effekt och funktion.

Hur fungerar Säkerhetsräfflan?

Vad det handlar om är en patenterad 0,3 mm djup räffla som precisionsslipas i glaset i nederkanten av vindrutan, någon centimeter ovanför vindrutetorkarnas vändlägen. Varje gång torkarbladen sedan passerar nedre vändläget blir först ena kanten, sedan den andra befriad från beläggningar av trafikfilm som består av en blandning av feta avgaser, smuts från vägbanan, insektsrester osv som dels orsakar hack i bladgummit vilka lämnar vattenlinjer efter sig. dels förorenar vindrutan. Det är sådant som annars fördärvar sikten och ökar repningen på vindrutan. Vintertid bidrar Säkerhetsräfflan dessutom till att förhindra att snö och is på torkarbladen försämrar torkeffekten och sikten.

raffelskiss
1. Torkarbladet passerar Säkerhetsräfflan 
2. Torkarbladet i vändläge

Skiss över funktionen:
bild1 bild2 bild3

Testad och beprövad!

Förutom internationella hållfasthetsgodkännanden har Säkerhetsräfflan vunnit en rad utmärkelser för främjande av trafiksäkerheten.

Försäkringsbolagen täcker!

De stöder Säkerhetsräfflan genom att ersätta en ny räffla vid byte av vindruta på grund av t ex stenskott. Detta gör man därför att Säkerhetsräfflans siktförbättrande funktion främjar trafiksäkerheten.

Mer garanti!

Ja, mot uppvisande av kvitto samt garantibevis lämnar Säkerhetsräfflan AB en 5-årig hållfasthetsgaranti som innebär att du får hela rutbytet gratis om räfflan förorsakar spricka eller brott i glaset. Garantibeviset erhåller du av återförsäljaren.

Hur farlig är din ruta?

Den finska Trafiksäkerhetskommittén har fastställt att Säkerhetsräfflan inte bara minskar olycksrisken för föraren utan i högsta grad även för andra trafikanter. Säkerhetsräfflan bidrar till att minska olyckor som inträffar vid dåliga väderförhållanden eller i mörker och motljus. Förutom den direkta kollisionsrisken mellan fordon gäller detta framförallt också risken för kollision med den lätta trafiken (cyklister, mopedister, motorcyklar, fotgängare). Det allvarliga problemet med repiga och slitna vindrutor för trafiksäkerheten har också i en färsk rapport uppmärksammats av Väg- och Trafikforskningsinstitutet i Sverige. Förarens möjligheter att uppmärksamma den lätta trafiken i dåliga väderleksförhållanden förbättras med Säkerhetsräfflan.

Kan Bilprovningen döma ut en repig och sliten vindruta?

Såväl Svensk Bilprovning som motsvarande organisationer i Europa har länge väntat på framtagningen av ett användbart manuellt instrument för optisk mätning av slitage på vindrutor. Ett par sådana instrument finns nu tillgängliga. Bilprovningen, Vägverket och Glasmästeriförbundet undersöker nu instrumentens användbarhet och förutsättningarna för en tillämpning. Kriterier kommer att fastställas för övre repningstolerans. Avsikten är att vindrutor som är slitna utöver den gränsen kommer att dömas ut. Med Säkerhetsräfflor i vindrutan blir, enligt utvärdering av VTI, repminskningen (slitageminskningen) statistiskt signifikant! Förutom en markant förlängning av torkarbladens funktionella livslängd samt siktsäkerhet, blir därför även själva rutans livslängd förlängd.

Kostnad och inbesparing

Nu skulle man kunna tro att det är dyrt och tar lång tid att få sitt fordon utrustad med Säkerhetsräfflan men eftersom målsättningen är att möjliggöra för alla förare att utrusta sitt fordon med Säkerhetsräfflan hålls priset på en nivå som inte ligger högre än kostnaden för en tankning för en normalbil och det tar inte längre än drygt 10 minuter. Detta skall ställas mot den ökade säkerheten, minskade inköp av torkarblad, minskad förbrukning av dyr spolarvätska samt mindre repning av vindrutan. Det är fråga om en engångskostnad för bilens livslängd - vid eventuellt byte på grund av stenskott eller liknande ersätter försäkringsbolagen en ny Säkerhetsräffla.

Säkerhetsräfflan ökar vindrutans och torkarbladens livslängd.

Kontakta oss gärna om du har fler frågor!

grey-separator-line
Dela detta: